Képzési kategóriák

Képzési kategóriák

Képzési kategóriák: B. kat

Vállalási feltételek

Képzőszerv: Zs & M + K Autósiskola Gépjárművezető-képző Bt. 6800 Hódmezővásárhely, Kohán Gy. u. 7/A. 2/5.

,,ZS&M+K

AUTÓSISKOLA BT.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ,,

Ügyfélfogadó: Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 9. tel: 06-20-997-2001

Cégjegyzékszám: 06-06-015934

Kamarai nyilvántartási szám:  CS22542946

Telefon:  06-20-976-0679 

e-mail:  zsmkiroda@gmail.com

Webcím:  www.zsmkautosiskola.hu

Képzési engedély száma: DA/EL/NS/A/253/1/21008

Felnőttképző nyilvántartási szám: B/2020/002982

Iskolavezető: Kovács Péter isk.vez.ig.sz. 04125/2008  azon.  10778

Címe: 6800 Hódmezővásárhely  Kohán György u. 7/C. 1/2.

Telefon: 06-20-976-2997, e-mail: pimpa78@freemail.hu

Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium                                        1011 Budapest, Fő u. 44-50.     Telefonszám: +36-1-795-1700

Szakmai felügyelet: KAV Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság                                          1033  Budapest, Polgár utca 8-10.    Telefonszám: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800

Iskolánk B kategória( személygépkocsi) – valamint a képzési profil adta lehetőségeken belül – felnőttképzési szolgáltatás is végez tantermi és e-learning képzési formában.

Ezek a következők:
Az előzetesen megszerzett ismeretek felmérése és figyelembe vétele. Ez a tanfolyami kötelezettséget nem érinti de lehetőséget biztosít a csoport, illetve a gyakorlati képzés esetén az egyén meglévő ismereteinek lehetőség szerinti figyelembevételére.

A hallgatók további képzési szükségeinek felmérése, képzési tanácsadás. Ez elsősorban azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a megjelölt jármű-kategórián kívül a későbbiekben további kategóriákra is szeretnének képesítést szerezni.

Erről egy általános tájékoztatást mindenki részére biztosítunk, de kérésre személyre szabott információt adunk.

Tanfolyamra történő beiskolázás és vizsgára bocsátás feltételei:

,,B” kategória=3500kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

Folyamatosan szervezzük tanfolyamainkat.

Jelentkezés feltételei

Minimum 16,5 életév betöltése.
A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban  a 17. életév betöltése előtt    3 hónappal tehet.
Gyakorlati vizsgát a 17. életév betöltése után tehet.9
Gépjárművezetői alkalmassági vélemény ,( Eü. 1 csoport-háziorvos végzi)
Alapfokú iskolai végzettség meglétének igazolása,(a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság általhozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal hatósági igazolással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét feltételezi.

Nem magyar állampolgárság esetén- érvényes tartózkodási engedély.
( Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

Szolgáltatásaink:

Kamatmentes részletfizetés (BANKKÁRTYÁVAL is)
Esetleges pótóra díj azonos az alapóradíjjal.
Az oktatás klímás tanteremben és személy-gépkocsikban történik.

Amennyiben a megszerzett ,,B” kategóriás jogosítvány kezdő vezetői engedélynek minősül, úgy pótkocsi minimum 2 évig nem vontathat, valamint 18. életév betöltéséig külföldön nem vezethet.

Választható személygépkocsi típusok:

Toyota Auris                    Diesel        Kovács Péter

Toyota Yaris                    Diesel        Kovács Tibor

Toyota Auris                    Benzin       Nagyistók Balázs

Skoda Roomster             Benzin       Dr. Radics Róbert

Toyota Auris                    Diesel        Ágoston Péter

Toyota Yaris                    Diesel        Hecskó Krisztina Éva

Mercedes A                    Diesel        Varga Ernő

Jelentkezés

Amennyiben a jelentkezéskor a kapott tájékoztatóban leírt feltételeknek megfelel, jelen vállalkozási szabályzatunkat átolvasása után elfogadja, úgy a Bt.-vel képzési szerződés megkötésére kelül sor.
Fiatalkorú – 18. életévét be nem töltött személy – képzési szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
Ezzel egy időben történik a regisztráció, a mellékletek átadása, valamint az
elméleti tandíj befizetése.

Jelentkezéskor, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:
Személyi igazolvány
Lakcímkártya
Vezetői engedély,( ha van) vagy vizsgaigazolás
Nyilatkozik az alapfokú iskolai végzettség meglétéről, amit az első vizsgát  megelőzően hitelt érdemlő módon igazol.

Elméleti tanfolyam(az órák 45 percesek) Helye: Hódmezővásárhely Oldalkosár u 9
A tanfolyam megnyitó napján részletes tájékoztatást kap  felkészülés menetéről, az előadások illetve a vizsga helyéről idejéről

A tanfolyam elvégzése után vizsgára bocsátható az  hallgató,aki szabályosan kitöltött jelentkezési lapját annak mellékleteivel leadta(orvosi alkalmassági vélemény), valamit a jelentkezési lapot aláírta-
A tanulmányi szerződést kitöltve leadta, a tandíjat befizette illetve a tanfolyam óráin hiánytalanul megjelent. Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önállóan is lehet pótolni. Ettől több hiányzás esetén a tanulónak pótfoglalkozáson kell részt venni.

Hiányzás pótlásának módja:

A tantárgyi óraszámok 10% -nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanulónak pótfoglalkozáson kell részt vennie – azon témakörökből, melyek oktatásán nem vett részt.

A  tanuló a pótfoglalkozáson – az autósiskola által meghatározott időpontban, újabb tanfolyamon való részvétellel – ingyenesen vehet részt.

Elméleti vizsga.

A tanfolyam kezdésétől (első elméleti foglalkozás) számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni, ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető.

Hallássérült személy kérelemre szóbeli vizsgát is tehet szev vizsgaanyagok közül a vizsgázó – állampolgárságára való tekintet nélkül – választhat. A tolmács közreműködésével lefolytatott vizsgák esetében a jelentkezési lapon megjelölt nyelven vizsgázhat. Ezt az igényt a vizsgát megelőző 15 nappal korában be kell nyújtani.

Jármű-vezetési gyakorlat: (az órák 50 percesek + 10 perc szünet, áll: alap- és főoktatásból)csak sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a képzés.

A kötelezően előírt minimális óraszámokat – alapóra,menettávolságot (b kat.) 580km – minden esetben teljesíteni kell. Lásd. Irányárak – kötelező gyakorlati óraszám.

Pót óra: a kötelező óraszámon felüli óra. Pót óra esetén nincs kötelezően előírt minimális óraszám meghatározva. Az oktató – a tanuló felkészültségének függvényében – az alapórák levezetését követően, javasolhatja pótóra vásárlását. Autósiskolánkban az esetleges pótóra díja azonos az alapóradíjjal.

Vizsgaóra: a forgalmi vizsga alkalmával vezetett óra.

Oktatás során a járműben –a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató,a tolmács.a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető , a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával más személy is tartózkodhat.

A  forgalmi vizsgán csak a vizsgázó, a vizsgabiztos(ok), a szakoktató, a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) és a vizsgabiztos-jelölt foglalhatnak helyet.

Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor a tanuló legalább 15 percet várjon rá.

Ha az oktató jármű meghibásodik és a hiba elhárításához 15 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani és a tanulót egy másik időpontban kárpótolni kell.

Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni a gyakorlati vezetési órán és azt 24 órával előtte telefonon, vagy személyesen jelzi, az oktató köteles más tanulót beosztani.

Amennyiben a tanuló nem tud megjelenni a gyakorlati vezetési órán, és ennek tényét időben nem jelzi, úgy azt a vezetési órát (kat) köteles megfizetni. Az ilyen óra nem számít bele a levezetett órák számába.

A ténylegesen vezetéssel töltött időt, km-t dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik.

Gyakorlati vizsgára bocsájtás feltétele (sikeres kresz vizsgán túl)

A 24/2005.(iv.24) gkm rendelet szerint gyakorlati vizsgára az bocsátás esetében a kötelező óraszámok (B kat.30 óra )mellett kötelező menettávolságokat (B kat. 580 km) is teljesíteni kell.

KÉPZÉS MEGSZAKÍTÁSA:

A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és az addig elvégzettek alapján a képzési igazolást kiállítjuk.

A tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó képző szerv által biztosított – „képzési igazolás” nyomtatványt kell kitölteni 3 példányban, a hiteles adatok beírásával. Az igazolást – a tanulói nyilatkozat kivételével – az elbocsátó képző szerv tölti ki. Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás két példányt a tanuló részére kell átadni. Abban az esetben, ha a kérelmező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írnia. A tanuló a képzési igazolás nála levő két példányát a befogadó képző szerv részére átadja, mely képző szerv köteles az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül azt átadni a működési területe szerint illetékes közlekedési hatóságra, amely intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról. Az áthelyezéssel kapcsolatos ügyintézést (nyilvántartások módosítása, illetőleg a jelentkezési lap más megyébe történő megküldése) a közlekedési hatóság 10 napon belül köteles elvégezni.

A „képzési igazolás” nyomtatványt a tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képző szervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet.

A tanulónak tartozása áll fent és nem rendezi a nyomtatvány kézhezvételéig, polgári peres eljárás útján behajtható.

Képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is van. (lásd. Pénzügyi feltételek)

TANFOLYAMBÓL KIZÁRÁS:

Szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) Hatása alatti állapotban a képzés bármely szakaszában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást is eredményezi.

Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg tandíj-visszatérítést.

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK:

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tandíjat (az elméleti valamint a vezetési órák – alap-, pót- és vizsgaóra díját) és vizsgadíjat, ügyfélfogadónkban, készpénzben és bankkártyával  vagy átutalással fizetheti be.  Készpénzt tilos a tanulónak átadnia és az oktatónak átvennie! Befizetéskor készpénz-fizetési számlát állítunk ki. Átutalással történő fizetés esetén számlát a pénz beérkezése után állítunk ki. A befizetést bizonyító számlát gondosan meg kell őrizni, mert nem pótolható. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk. Vizsgára történő kiírás kizárólag a vizsgadíj és a vizsgaóra díjának befizetését követően történhet. A lényeg, hogy szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíjrészt előre kifizette. A gyakorlati vezetési órákat a meghirdetett árakon teljesítjük. Változásról az ügyfélfogadóban elhelyezett hirdetményen adunk tájékoztatást.a gyakorlati képzés félbeszakítása esetén – írásbeli kérelme – a fennmaradó részt visszafizetjük, a kezelési költség levonásával.

A kezelési költség a max. 5.000 forintot nem haladhatja meg.

Esetenként iskolánk akciót hirdethet.

Tandíj-kedvezményben részesült hallgató, amennyiben a gyakorlati képzést más képzőszervnél kívánja folytatni, úgy a kedvezményt vissza kell fizetnie.

 

A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

Joga van a tanulónak:

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási szerződését, vállalkozási szerződés valamennyi pontjában ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni,

A képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,

Az elméleti tanfolyamon és a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlaton a mulasztását ingyenesen pótolni és akár több tanfolyamot is (a vizsga előtt, annak sikere érdekében) az egyszer kifizetett díjért igénybe venni,

Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával

Oktatót, kocsi típust választani és azon a kocsin vizsgázni,

Oktató cserét kérni,

Meghatározott módon lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést,

Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,

Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben,

A tanfolyamról számlát kérni.

A tanuló kötelességei:

A tan- és vizsgadíjat minden esetben előre megfizetni.

A képzőszerv iskolai és pénzügyi rend tartását elfogadni és betartani, ezt aláírásával igazolni,az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni,az általános emberi normákat betartva, foglalkozásokon kulturáltan viselkedni azokon aktívan közreműködni,

A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni (különösen fontos ez a gyakorlati vezetésnél),

A megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 24 órával előtte lehet lemondani,késés esetén az oktatóra legalább 15 percet várni,mulasztásait, hiányzásait pótolni a munka és tűzvédelmi előírásokat betartani.

A jelentkezéskor fennálló adatokban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenteni.

Amit a vizsgákról általában tudni kell:

Az elméleti tanfolyam befejezése után leghamarabb 8 nappal lehet először vizsgázni, pontos időben kell megjelenni, (késés esetén a vizsga nem kezdhető meg, és csak újabb vizsgadíj befizetése után ismételhető meg).

Valamennyi vizsgán a tanulónak igazolnia kell a személyazonosságát, (pl. Személyazonosító igazolvány, útlevél,) bemutatni lakcímkártyát, valamint a meglévő érvényes vezetői engedélyt, vezetői igazolványt, vizsgaigazolást,aki a vizsgán valamely tárgyból nem felelt meg, az leghamarabb 3 munkanap eltelte után vizsgázhat legkorábban. A számítógépes vizsga helyett a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vezetőjének engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti, vagy egészségi állapotából következően – a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan – szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzd, B kategória esetén forgalmi vizsga csak sikeres elméleti vizsga után tehető,

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vezetője, akár 6 hónapra is eltilthatja azt, aki:

–a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,

– a vizsgán szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésre alkalmatlan,

– a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, vagy

– ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett,

– a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

– az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl.: mobiltelefon) használ,

– a vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vezetője eltilthatja azt, aki a vizsgarendjét megzavarta,

– a vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály vezetőjétől eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

– a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le.

Fontos tudnivaló még, hogy az egyes jármű-kategóriához tartozó összes vizsgát az első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2, azaz kettő éven belül lehet letenni. Ezt követően az adott kategóriára vonatkozó képzést újra kell kezdeni.

Gyakorlati vezetésnél öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSA:

Sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaigazolást a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Közúti Vizsgáztatási Igazgatóság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Csongrád-Csanád Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály (Szeged, kereskedő köz 5/A-5/B.) három munkanapon belül az okmányiroda felé elektronikus úton továbbítja.

A vizsgaigazolás az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától számított 1 évig érvényes.

Járműveztetésre jogosító okmányok kiadásának feltételei:

Járműveztetésre jogosító okmányt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel. Járműveztetésre jogosító okmányt a közlekedési igazgatási hatóság nem adhat ki annak, aki járműveztetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan. Az első vezetői engedély kiadására a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet elsősorban az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes – de szükség esetén, az ország területén bármely – járási hivatalban, személyesen lehet benyújtani.

Ezzel egyidejűleg magával kell vinnie érvényes személyi igazolványát vagy útlevelét, lakcímkártyáját, gépjárművezetői alkalmassági véleményét, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét igazoló okiratot, valamint le kell róni a vezetői engedély jogszabály által előírt illetékét. A járási hivatal a kérelemnek megfelelő adattartalmú elektronikus kérelmet állít elő (ezt érdemes elolvasni, mert ez alapján jegyzik be a személyi adatokat az új dokumentumba). A vezetői engedély iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról fényképet készítenek a vezetői engedélyt a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes okmányiroda a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának megsemmisítésre megküldi.

Szokásos tartózkodási hely a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet értelmében az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését.

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk az autósiskola összes dolgozója nevében.

Kovács Péter                                                                                                           Iskolavezető

 

Irányáraink (tantermi képzés)
 A járművezető képzésben kötelezően előírt minimum óraszámok és díjak

Érvényes: 2021.08.31. napjától

Kat   Életkor  Elméleti óra  Alapoktatás Főoktatás  Vizsgaóra Vizsgadíj  Köt.órasz.(580km)

,,B,,  17         30.000          9×6.000      20×6.000    1×6.000     15.600                29+1

Irányáraink (e-learning képzés)

Kat   Életkor  Elméleti óra  Alapoktatás Főoktatás  Vizsgaóra Vizsgadíj  Köt.órasz.(580km)

B    17   180nap/75óra 30.000      9×6.000      29×6.000     1×6.000     15.600        29+1

Kat   Életkor  Elméleti óra  Alapoktatás Főoktatás  Vizsgaóra Vizsgadíj  Köt.órasz.(580km)

B    17  365nap/90óra  40.000      9×6.000      29×6.000     1×6.000     15.600        29+1

A járművezető képzésben kötelezően előírt minimum óraszámok és díjak

Üzemanyagár változás esetén az óradíjak módosulhatnak.

Áthelyezett tanuló gyakorlati vezetés: 7.500 Ft/óra

 

Érvényes 2021.08.31.